Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU SIEWIE.EDU.PL

Spis treści:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

§2 DEFINICJE

§3 WYMAGANIA TECHNICZNIE

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§7 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§8 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

§9 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§10 REKLAMACJE

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§12 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

§13 INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SIEWIE.EDU.PL.
 2. Serwis prowadzi platformę edukacyjną i informacyjną dla Użytkowników, którym został przyznany dostęp do Serwisu, dostępną pod adresem https://siewie.edu.pl oraz prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://siewie.edu.pl/sklep
 3. W celu skontaktowania się z Serwisem, należy używając następujących danych kontaktowych:
 4. – adres e-mail: siewie.edu.pl@gmail.com
 5. – adres do korespondencji: Katarzyna Kucharska, ul. Marymoncka 159/47, 01-946 Warszawa
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej.
 7. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 8. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 9. Warunkiem skorzystania z Serwisu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 10. Sprzedawca kieruje sprzedaż Produktów dostępnych w Serwisie do Konsumentów.
 11. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu,
 12. w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
 13. w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2 DEFINICJE

 1. Użytkownikosoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu, konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, osoba która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu (w ramach Konta płatnego lub bezpłatnego).
 2. Administrator Serwisu – Katarzyna Kucharska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kucharska z siedzibą w Warszawa (01-946) przy ul. Marymonckiej 159 lok. 47, NIP 9482568524, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca – sprzedawcą w Serwisie siewie.edu.pl jest Administrator Serwisu.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem: https://siewie.edu.pl/regulamin.
 5. Serwis – grupa powiązanych ze sobą tematycznie witryn internetowych należących do Administratora Serwisu, w tym również Sklep internetowy.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://siewie.edu.pl/sklep oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 7. Klient – osoba fizyczna, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Produktu w Sklepie (zawarcie umowy sprzedaży) oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Konta i przebywania oraz poruszania się w Serwisie w przypadku, gdy nie ukończyła 16 roku życia.
 8. Konsument – Klient lub Użytkownik będący osobą fizyczną mający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedawcy zakupu Produktów, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych Produktów.
 10. Produkt – towary i materiały elektroniczne zakupione lub dostępne
 11. w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 13. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 14. Operator płatności – uzupełnić
 15. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 22. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 23. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNIE

 1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania z Serwisu potrzebne są:
 3. – dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 4. – odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 5. – aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 6. – aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf– w przypadku udostępnienia możliwości pobierania takich plików z poziomu Serwisu.
 7. Administrator Serwisu zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 8. Administrator Serwisu podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator Serwisu.
 3. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: – rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu, – dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie 
 4. Nakazuje się: – Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa; – Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; – Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną w Regulaminie licencją.
 5. W celu usunięcia konta Użytkownika należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Administratora Serwisu o woli jego usunięcia.
 6. Użytkownik ma prawo do przeglądania wpisów, zamieszczenia komentarzy a także bycia członkiem danej grupy tematycznej znajdującej się w Serwisie lub w dedykowanym miejscu. Może także kontaktować się z innymi Użytkownikami poprzez wysyłanie do nich wiadomości wewnątrz Serwisu (po zalogowaniu na Konto).
 7. Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności zabrania się: – umieszczania treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, propagujących przemocy, agresję, alkohol, środki odurzające, narkotyki oraz pornografię, – umieszczana treści naruszających prawa Administratora Serwisu, – umieszczania treści o charakterze spamu.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 9. Publikowanie w Serwisie https://siewie.edu.pl informacji handlowych, reklam, materiałów promocyjnych oraz innych treści o charakterze komercyjnym lub spamu, bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione.
 10. Użytkownik umieszczający jakiekolwiek treści autorstwa innych osób, zobowiązany jest do oznaczenia twórcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem ich wykorzystywanie. Zwalnia tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora Serwisu.
 11. Użytkownik umieszczający w Serwisie siewie.edu.pl zdjęcia własnego autorstwa, na których został utrwalony jego wizerunek, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie siewie.edu.pl bez ograniczenia czasowego i terytorialnego w celach informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Serwisu przez kadrowanie, obróbkę cyfrową, itp. Zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w Serwisie oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie, udostępnienie, publikację w związku z korzystaniem z Serwisu.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów informacyjnych dostępnych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem czy też do własnych celów Użytkownika ani za działania czy zaniechania Użytkownika podejmowane na ich podstawie.  W szczególności, tyczy się to artykułów czy treści edukacyjnych.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za składane podczas współpracy fałszywe dane i oświadczenia, które mogą wywrzeć jakiekolwiek skutki prawne.
 3. Treści umieszczone w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). W tym celu powinien zaznaczyć „Wybierz opcje”.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu i/lub konkretnej opcji, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności, po wybraniu Produktu kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub przejść do koszyka pokazanego w prawym, górnym rogu lub kliknąć w pojawiający się po dodaniu Produktu komunikat „Zobacz koszyk”.
 3. Klient ma możliwość wpisania kody rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod Kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj Kupon” raz „Zaktualizuj koszyk” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. podczas składania zamówienia poprzez kliknięcie w komunikat „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych oraz dokonanie następujących czynności: – imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, – adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), – adresu e-mail, – akceptacja regulaminu Operatora Płatności, – akceptacja Regulaminu Sprzedawcy poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia, – wyrazić zgodę na dostarczenie Produktów objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, – wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie. – Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.
 6. Klient może także na tym etapie założyć konto Klienta, jednocześnie ustanawiając własne hasło spełniające wymogi bezpieczeństwa. Ma możliwość zaznaczenia wskazanych w tym miejscu zgód: marketingowej i handlowej oraz zapisania się do newslettera. Jeżeli Klient posiada już konto Klienta wówczas może kliknąć w komunikat: „Jesteś naszym klientem? Kliknij tutaj, żeby się zalogować” i wpisać nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło, a także checkbox umożliwiający zapamiętanie jego danych do przyszłych zakupów. Następnie loguje się do swojego konta poprzez kliknięcie „Zaloguj”. W sytuacji, gdy zapomniał hasła – może je odzyskać wykonując komunikaty pojawiające się po kliknięciu w komunikat „Zapomniałaś/eś hasła?”.
 7. Klient może także dokonać zakupu bezpłatnego Produktu (jeżeli takie Produkty są dostępne w Sklepie), którego zakup również umożliwi mu założenie Konta Użytkownika.
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje zapłaty.
 11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku: – nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia), – nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej i niedokończenia tej płatności).

§7 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że zastrzeżono inaczej w regulaminie danej promocji.
 4. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym – płatnym bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Tpay.  Użytkownik po wyborze odpowiedniego banku z listy oraz zaznaczeniu checkboxa z akceptacją regulaminu płatności zostanie przeniesiony na stronę tego banku z celu sfinalizowania Zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiane są rachunek (paragon) lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) przez Sprzedawcę danego Produktu zgodnie z opisem (w tym również Współadministratora danych osobowych Klienta w związku z zakupem danego Produktu), w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na jego wyraźne żądanie skierowane do Administratora Serwisu. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Niniejszy paragraf dotyczy również faktur korygujących.

§8 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktu lub przydzielenie dostępu do Produktu na Koncie Klienta nastąpi niezwłocznie po opłaceniu i zaksięgowaniu zapłaty za dany Produkt.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. W przypadku kursów online dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu (danego Produktu). Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§9 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik nie może dokonać rejestracji w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych. Może jednak poruszać się pod pseudonimem wewnątrz Serwisu i swojego Konta (po zmianie domyślnych ustawień w postaci imienia i nazwiska). Każdorazowo jest uprawniony do modyfikacji widoczności swoich danych osobowych wewnątrz Serwisu (Konta).
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Serwis jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Konto Klienta można założyć tylko poprzez zakup Produktu: płatnego lub bezpłatnej lekcji próbnej.
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 8. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 14. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 15. Sprzedawca  może także wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 17. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane do kontaktu podane w niniejszym regulaminie.
 20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§10 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Wpisanie numeru Zamówienia znacznie ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Nie dotyczy to produktów elektronicznych, o czym mowa w ust. 2.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Produktami cyfrowymi są np. kursy online, ebooki, dostęp do nagrań.
 3. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§12 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Administratora Serwisu, dostępne w Serwisie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.
 2. Administrator Serwisu udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z materiałów umieszczonych w ramach Serwisu. Użytkownik w ramach Serwisu upoważniony jest do korzystania z zasobów Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie tylko na dedykowanej platformie (Koncie Użytkownika) utrzymywanej przez Administratora Serwisu, – zapisywanie w formie cyfrowej lub wydruk materiałów w formacie pdf. Lub w formie edytowalnej jedynie na własne potrzeby i potrzeby oceny i analizy zadań (jeśli Klient posiada Produkt to umożliwiający).
 3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do Serwisu i udzielona jest nieodpłatnie.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części:  – udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim,  – publikowanie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji, – kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Administrator Serwisu informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora Serwisu.
 7. Administrator Serwisu jest uprawniony do okresowej aktualizacji zasobów Serwisu w szczególności szkoleń, VOD, pozostałych materiałów.

§13 INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta są Sprzedawcy.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając danych zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Część danych osobowych np. przekazywanych poprzez stronę internetową i sklep internetowy (dane Klientów)  jest administrowana przez: Katarzyna Kucharska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie (01-946) przy ul. Marymoncka 159/47, NIP 9482568524, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: – wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); – realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); – rozpatrzenia reklamacji— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); – kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); – przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); – tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); – archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); – wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); – w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 5. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 6. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych m.in. poprzez: – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 
 7. Lub tym, na przekazywanie danych osobowych którym Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://siewie.edu.pl/polityka-prywatnosci

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
 2. z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, – bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań    umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu, zmiany technologii, zmiany związane ze współadministratorami. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: Regulamin.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem, którego sens prawny i ekonomiczny będzie najbliższy woli Użytkownika, jak i Serwisu wyrażonych w Regulaminie.
 3. Umowy zawierane poprzez Serwis i Administratora Serwisu oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 23.02.2021.

Link do polityki prywatności: https://siewie.edu.pl/polityka-prywatnosci

Link do niniejszego Regulaminu: https://kursydomatury.pl/regulamin

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ………………………………………………………………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………..…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Data: ____________________  Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Produktów : ……………………………………………………………….……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………………………………………………… złotych) poprzez:

 • transfer na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………

Data: _____________________                       Podpis Konsumenta: _____________

Polityka prywatności i plików cookies

Korzystanie ze strony internetowej pod adresem https://siewie.edu.pl i sklepu internetowego pod adresem https://siewie.edu.pl/sklep/ oraz platformy kursowej https://siewie.edu.pl/kursy oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Zapoznaj się z jej postanowieniami.

Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o Twoje dane, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Spis treści

§1 DEFINICJE
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
– KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

– CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

– W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH

– PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

– W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

– JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?

– CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

– CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

– JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

– LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

– DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

– BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

– KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

– CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?
§4. FORMULARZ
§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
§6 TECHNOLOGIE
§7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
§8 ZGODA NA COOKIES
§9 LOGI SERWERA

§1 DEFINICJE

Administrator – Administratorem strony i danych osobowych jest Katarzyna Kucharska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kucharska z siedzibą w Warszawa (01-946) przy ul. Marymonckiej 159 lok. 47, NIP 9482568524, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej, a także osoba korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu, a która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu (w ramach Konta płatnego lub bezpłatnego).

Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem https://siewie.edu.pl oraz https://siewie.edu.pl/sklep a także platforma kursowa pod adresem  https://siewie.edu.pl/kursy.

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, czy w celu kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się w serwisie Kursy do matury na stronie internetowej https://siewie.edu.pl[IP1]   oraz w sklepie internetowym pod nazwą https://kursydomatury.pl/sklep.

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest  Katarzyna Kucharska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Kucharska z siedzibą w Warszawa (01-946) przy ul. Marymonckiej 159 lok. 47, NIP 9482568524, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej..

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz o Twoją prywatność jako Użytkownika Strony. Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę.

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, chyba że w treści niniejszej polityki wskazano wyraźnie inaczej (może to też być Współadministrator w odniesieniu do niektórych danych osobowych podawanych przez Użytkownika, o czym Użytkownik jest każdorazowo informowany w opisie produktu, który zamierza zakupić i/lub w wiadomości mailowej po zakupie danego produktu).
 2. Administrator i Współadministratorzy wspólnie administrują danymi osobowymi Użytkownika w następujących obszarach: wspólne zarządzanie danymi klientów, którzy zakupili dany produkt, głównie kurs online (produkt elektroniczny), którego dany Współadministrator jest autorem i który sprzedaje jako Sprzedawca w sklepie kursydomautyr.pl/sklep.
 3. Dane kursantów (klientów) znajdujące się na platformie kursydomatury.pl/szkolenia w ramach zakupionego kursu online (lub innego produktu elektronicznego danego Współadministratora) i forum dyskusyjnego.

W pozostałym zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności dane przetwarzane są tylko przez Administratora (Katarzynę Kucharską

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

 • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 •         kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach, w tym cookies własne w celu korzystania z  mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich, w tym do odzyskiwania porzuconych koszyków w Sklepie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na marketingu produktów własnych),
 • w celu tworzenia własnych baz danych klientów i potencjalnych klientów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu obsługi fanpage pod nazwą „SieWie.edu.pl” na Facebooku i „siewie.edu.pl” na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami oraz odbiorcami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 • w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads lub Facebook Custom Audience oraz kierowania remarketingu  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową),
 • w celu przechowywania komentarzy na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.

Usługi społeczeństwa informacyjnego

Administrator i Współadministratorzy nie zbierają danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica).

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony i serwisu kursydomatury.pl.

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika Administrator odsyła do treści RODO.

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: siewie.edu.pl@gmail.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

CZY MOŻESZ COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 • przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub/i po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage SieWie.edu.pl i siewie.edu.pl (dalej jako Fanpage) jest Administrator.

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage.

Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, czy też nauczycielom obsługującym poszczególne kursy online, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Dane użytkowników poszczególnych kursów, które są współadministrowane z Współadministratorami mogą by przekazywane odbiorcom, z którym współpracuje dany Współadministrator (przekazuje dane osobowe np. pomoc księgowa, informatyczna czy asystencka).

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. OHV Sp. z.o.o. Kapitał zakładowy 50000,00 zł Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000220286, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław – w celu używaniu serwera
 2. Web INnovaite Software Sp.z.o.o ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu wystawienia dokumentów księgowych
 3. Tpay  – System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 4. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail i chmury w ramach usługi GSuite,
 5. Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, prawnikom, itd.
 6. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawnopodatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? 

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

§4. FORMULARZE

 Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) o promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam czy menedżera firmy, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 • Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.
 • Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej Użytkownika, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara (pseudonimu) Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.

 • Formularz zamówienia w Sklepie online siewie.edu.pl – Składając zamówienie w sklepie internetowym Administratora, Użytkownik musi podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Są to głównie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada już konto klienta w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniami. Użytkownik nie może dokonać rejestracji w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych. Może jednak poruszać się pod pseudonimem wewnątrz Serwisu i swojego Konta (po zmianie domyślnych ustawień w postaci imienia i nazwiska). Każdorazowo jest uprawniony do modyfikacji widoczności swoich danych osobowych wewnątrz Serwisu (Konta).

Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

 • Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy Sklepie online siewie.edu.pl – W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora, Użytkownik może złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Użytkownik może także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.

Wymagane w tym wypadku dane to: imię, adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży.

Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

 • Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w Sklepie online siewie.edu.pl oraz na platformie kursowej – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, , a następnie hasła.

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Facebook powinien zapoznać się z polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, filmy, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie produktów dostępnych lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie https://siewie.edu.pl w sposób niezgodny z prawem.
 3. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach.

§7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratorakorzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
 7. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.

 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 • Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki

W celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

 • Wtyczki kierujące do social mediów tj. Facebook, Instagram

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdującego się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony i Forum akceptuje ten fakt i wyraża zgodę. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:

Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL: https://www.facebook.com/siewieedupl-103443965375862,

Instagram – profil znajdujący się pod adresem URL: https://www.instagram.com/siewie.edu.pl/

 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube oraz Vimeo.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

Jeśli Użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien wylogować się z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jest zalogowany) zanim odwiedzi Stronę Administratora lub nie odtwarzać danych treści na Stronie. Może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie mu określonych treści z określonych portali.

You Tube

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach Administratora. You Tube może zapisywać na Twoim urządzeniu pliki cookies o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli jest zalogowany.

Korzystając z nagrań umieszczonych w portalu YouTube, Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez SoundCloud zawiera polityka prywatności i regulamin tego portalu:  https://policies.google.com/privacy i https://www.youtube.com/t/terms.

 • Narzędzie analityczne Yandex metrica

Narzędzie to służy celom analitycznym i ulepszaniu oraz optymalizacji Strony i Sklepu internetowego Administratora. Zbiera dane związane z aktywnością Użytkownika na Stronie, poruszaniem się po Stronie. Taka aktywność jest następnie nagrywana w formacie video i Administrator może ją odtworzyć w celu analizy zachowań Użytkowników Strony (ruchy na stronie, kliknięcia myszką w poszczególne miejsca, czas spędzony na stronie, wyjścia, wejścia na poszczególne podstrony). W ramach takiego działania, Administrator nie uzyskuje informacji pozwalających na Twoją identyfikację. W tym celu, na Stronie znajduje się specjalny kod śledzący Yandex, który wykorzystuje pliki cookies tejże firmy. Możesz go w każdej chwili wyłączyć poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki.

Yandex Metrica jest reprezentowany przez podmiot znajdujący się w Unii Europejskiej Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia.

Jeśli Użytkownik chce pozna szczegóły związane z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez Yandex Metrica, Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tutaj: https://yandex.com/legal/confidential/index.html

 • Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 • W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę, Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – musi opuścić Stronę. Zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w swojej przeglądarce Użytkownik znajdzie niezbędne informacje.

§9 LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Opublikowano w dniu: 09.09.2021.

Data ostatniej aktualizacji: ­­­­­­­­­­­­­­­­09.09.2021